Piráti a Strana zelených – Krajské volby 2016, Královéhradecký kraj

Školství, kultura a sport

Kultura

Kulturní dědictví se netýká jen historických staveb, hmotných památek a jiných nemovitostí, ale i zvyků, atmosféry a historie míst, jejichž význam v dnešní době zaniká.

Kultura a památky bez bariér

Kultura ve všech svých podobách musí být dostupná lidem bez rozdílu věku a fyzické kondice. Proto budeme usilovat o větší dostupnost kulturních institucí i památek zřízením bezbariérových vstupů a okruhů; v místech poznávání podpoříme speciálně zaměřené projekty pro hendikepované občany.

Zajistíme grantovou podporu mladým a začínajícím umělcům

Začínající umělce chceme podporovat i nefinančně např. poskytováním prostor a zázemí pro jejich činnost. Za vhodnou formu podpory těmto umělcům považujeme také zadávání drobných zakázek v oboru propagace (např. pro grafickou přípravu tiskovin, propagační předmětů kraje, institucí Kraje apod.), u kterých mohou ku prospěchu věci uplatnit kreativitu a nekonvenční „mladý“ přístup.

Podpora aktivit místních knihoven jako center kultury a vzdělávání

Chceme se zasadit o to, aby se knihovny staly přirozeným centrem obcí i regionů pro společenská setkávání, kulturu i vzdělávání občanů. Budeme se snažit o navýšení rozpočtu veřejných knihoven za účelem rozšíření nabídky knižních titulů i zlepšení kvality, soustavnosti a pestrosti osvětové činnosti. Podpoříme zapojení knihoven do celostátního projektu digitalizace kulturního bohatství.

Zabezpečíme dostupnost elektronických informačních zdrojů pro širokou veřejnost.

Kvalitní informační zdroje (např. databáze odborných časopisů a článků) jsou často přístupné pouze za úplatu. Určitě podpoříme získávání licencí veřejnými knihovnami pro přístup k těmto materiálům, což umožní jejich uživatelům rovný přístup k využití těchto zdrojů pro potřeby vzdělávání, osobního rozvoje i trávení volného času.

Důstojná a moderní muzea

Stejně tak je nutné klást důraz na aktualizaci a modernizaci muzeí a galerií, aby mohly co nejlépe plnit svou funkci a vzbuzovaly v návštěvnících touhu po dalším poznání. Chceme podpořit důstojnější podobu místních muzeí připomínajících významné osobnosti našeho kraje (např. bratři Čapkové, Božena Němcová apod.)

Podpora místních aktivit a lidových tradic

Podpoříme iniciativy a kulturní počiny „vzniklé zdola“, jako jsou např. revitalizace místních drobných památek, udržení a obnovování  místních řemesel, kulturní komunitní akce, místní festivaly apod.  Předmětem našeho zájmu bude zachování a další rozvoj spontánních aktivit usilujících o zachování a rozvoj kulturních a lidových tradic kraje. Udržování lidových tradic vnímáme i jako nástroj pro vytváření pevných vazeb na region, utužení soudružnosti v místní komunitě a zlepšení sousedského života.

Nezastupitelné místo v kulturním prostředí patří výstavnímu či užitnému umění ve volném prostoru (výstavní panely, graffiti, umělecký městský mobiliář) a kutilským a svépomocným aktivitám.

Zvýšíme podporu kulturních akcí s regionálním a nadregionálním významem

Chceme změnit současnou roztříštěnost grantů a dotací a více podpořit akce s nadregionálním významem (např. zajištěním víceletého financování, důstojnější podporou kvalitních akcí významně propagujících náš kraj). Zaměříme se i na prohlubování česko-polské i jiné mezinárodní spolupráce. Kraj se podle nás musí také podílet na podpoře  významných kulturních institucí, u kterých by jinak veškerá zátěž spočívala jen na obcích (Hradecká filharmonie a jiné).

Podpoříme ochranu památek a jejich zatraktivnění prostřednictvím kvalitní živé kultury

Je třeba podpořit drobné a méně známé památky a nesoustředit se jen na turisticky vyhlášená místa. Zaměříme se na podporu projektů, které spojují kulturní využití památek a jejich obnovu, ochranu a údržbu.

Školství

Nechceme svým voličům slibovat to, co bychom ve skutečnosti nemohli ovlivnit.

Řada rozhodovacích kompetencí v oblasti školství patří do gesce státu, vliv Kraje je omezený. Jeho role v této oblasti je spíše podpůrná a metodická.

Vzdělávání pro všestranný osobní rozvoj

Respektujeme, že každý jedinec má odlišné vzdělávací potřeby a má právo být vzděláván podle svých potřeb. Neexistuje jedno pro každého vhodné univerzální vzdělávání. Proto podpoříme vznik co nejpestřejší nabídky vzdělávacích možností a příležitostí.

Chápeme vzdělávání jako nástroj pro osobní rozvoj, nejen jako prostředek pro získání práce. Je nutné se zabývat komplexním vzděláváním osob a zajistit co nejmodernější prostředí pro děti, žáky a studenty. Zaměřovat se pouze na jednu úroveň vzdělání nemá dostatečný efekt, proto chceme podporovat všechny formy vzdělávání. Podpoříme rovněž mimoškolní formy vzdělávání (knihovny, dětské organizace, spolky a další).

Podpoříme projekty vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání, jako jsou např. dovednostní soutěže učňovské mládeže nebo vědomostní soutěže žáků a studentů. Budeme se snažit vyjednat i finanční podporu nejlepších týmů na účast na podobných akcích v zahraničí. Budeme prosazovat aktivní účast škol v tvorbě vzdělávacích programů a projektů.

Střední školství

Chceme otevřené střední školy umožňující získávání dalších kvalifikací a zkoušek nutných k výkonu určitých povolání, střední školy, které se budou podílet na celoživotním vzdělávání obyvatel všech věkových kategorií v různém rozsahu (krátkodobé kurzy k získání konkrétních dovedností jako např. práce s informačními technologiemi, výuka jazyků, kurzy řemeslné dovednosti apod.).

Odborné učňovské školství má v naší zemi tradici a i přes nynější nepříznivou demografickou situaci nedopustíme jeho zánik. Studentům nematuritních odborných škol chceme umožnit větší prostupnost mezi učebními obory při udržení jejich úrovně získáním kvalitního základu vzdělání a následně výběrem odborností. Pro tyto studenty nesmí zůstat uzavřena cesta ani k případnému složení maturitní zkoušky. Budeme iniciovat uznávání dílčích kvalifikací i stupňů vzdělávání, abychom umožnili vzdělávání „šité na míru“ každému jednotlivci.

Partnerství středních odborných škol s místními podniky, neziskovými organizacemi i organizacemi zřizovanými veřejnou správou nezanedbatelně podmiňuje dobré uplatnění absolventů škol na trhu práce. Neméně přínosný je i materiální rozvoj škol za pomoci podniků.

Dostupnost a rozmanitost vzdělávání

Jako zásadní vnímáme dostupnost středoškolského vzdělávání v daném místě a spádové oblasti, stejně jako samostatné zachování specifických škol či menšinových oborů, i když nenaplňují tabulkový počet žáků a studentů.

Vysokoškolské vzdělávání

Podpoříme univerzitní vzdělávání, nabídneme partnerství Kraj – Univerzita Hradec Králové (UHK) při řešení široké škály společných problémů, problémů regionu i UHK. Podpoříme těsnější spolupráci mateřských, základních, středních škol a Pedagogické fakulty UHK. Od takové provázanosti si slibujeme větší propojení studentů pedagogických oborů s praxí, což napomůže jejich větší připravenosti na očekávané proměny školství.

Inkluzivní vzdělávání

Podpoříme inkluzivní vzdělávání vždy, pokud bude v zájmu dítěte. Chceme, aby se inkluzivní škola stala školou pro všechny děti, ve které cílem není pouze umístění dítěte, nýbrž přizpůsobení školy potřebám každého jednotlivého dítěte. Vycházíme z toho, že všichni žáci mají právo být vzděláváni se svými vrstevníky v místě bydliště. V tom budeme pomáhat školám i jejich zaměstnancům, jak materiálně, tak cíleným vzděláváním.

Respektujeme práva zákonných zástupců na výběr školy a jsme si vědomi, že vždy budou děti vyžadující péči, kterou mohou poskytnout pouze speciální školy. Naším cílem není tyto školy rušit.

Vzdělávání pro udržitelný život

Podporujeme vzdělávání pro udržitelný život (ekologická výchova, vzdělávání a osvěta). Nabízíme pomoc školám s jeho naplňováním v jejich školních vzdělávacích programech. Podporujeme využívání vlastních, místních a z regionu pocházejících potravin školami jako výraz utužení zdravého patriotismu, probouzení ekologického myšlení žáků a v neposlední řadě podpory místní ekonomiky. Podpoříme síť středisek ekologické výchovy a ekologických informačních a poradenských center pro občany a podnikatele.

Celoživotní vzdělávání

Budeme podporovat vzdělání dostupné každému občanu bez rozdílu věku, sociální situace a místa bydliště. Zvláštní pozornost chceme věnovat zpřístupnění všech forem vzdělávání hendikepovaným spoluobčanům.

Neziskové organizace

Neziskové organizace vnímáme jako důležitou součást vzdělávání podporující jeho rozmanitost. Chceme proto také cíleně podporovat vzdělávací aktivity jimi organizované.

Pedagogové a zaměstnanci škol

Vážíme si role pedagogů ve výchově budoucích generací. Protože si uvědomujeme nutnost adaptace škol a učitelů na stále dynamičtější změny světa okolo nás, podpoříme profesní rozvoj pedagogů cílenou grantovou podporou škol a subjektů poskytujících jejich další vzdělávání. Pomůžeme s realizací kariérního řádu pro učitele (bude-li schválen).

Komunikace jako zásadní složka vzdělávacího procesu

Základní výměna informací mezi školou, žáky a rodiči by podle nás měla být zajištěna převážně elektronicky tam, kde je to vhodné a možné, aby náklady na komunikaci byly co nejnižší a komunikace přehledná a efektivní. Současně s elektronizací komunikačních kanálů budeme co nejvíce podporovat školy otevřené - komunitní, u kterých elektronická komunikace bude sloužit jen jako základ pro další komunikaci a spolupráci. Osobní komunikaci právě ve školství považujeme i nadále za stěžejní.

Sport

Rádi bychom více podpořili tzv. malé sporty, které mají významnou členskou základnu, nejsou tolik mediálně známé a přitom mají srovnatelný přínos pro společnost s tzv. velkými sporty. Dotační podporu Kraje budeme směřovat především k rozvoji sportování mládeže, seniorů, hendikepovaných a aktivit na zapojování široké veřejnosti do pravidelného sportování. Podpoříme vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů výše uvedených skupin sportů.


Piráti a Strana zelených