Piráti a Strana zelených – Krajské volby 2016, Královéhradecký kraj

4. Michal Kudrnáč

(člen SZ, nominován SZ), Náchod, zastupitel města Náchoda a projektový manažer
Michal Kudrnáč
Narozen:30. 5. 1974 v Náchodě
Bydliště: Náchod
Zaměstnání: projektový manažer, se zaměřením na projekty z oblasti životního prostředí a česko-polské spolupráce a problematiku zadávání veřejných zakázek
Aktivity: krajský předseda Strany zelených
Náchodský zastupitel, člen kontrolního výboru města
člen spolku Sbor dobrovolných občanů
spolupracovník časopisu Moderní obec

Co bych rád změnil nebo chtěl výrazně ovlivnit:

  • Lepší plánování krajských investic. Kraj by měl se zapojením veřejnosti i dalších institucí vytvořit jasný a přehledný plán svých investičních akcí. Vzhledem k  časové náročnosti jejich přípravy by tento plán měl obsáhnout dvě volební období s tím, že bude v pravidelných dvouletých intervalech aktualizován. Stavební projekty by měly být vybírány výhradně prostřednictvím architektonických soutěží, které jsou nejzaručenější cestou, jak získat skutečně kvalitní stavby.
  • Srozumitelná a předvídatelná politika. Vedení kraje by mělo v zásadních oblastech, které jsou v jeho kompetenci, pochopitelným a řádně odůvodněným způsobem vysvětlit, kam chce svoji politiku směřovat. Tyto cíle, ať již v oblasti středního školství, zdravotnictví, sociálních služeb či nakládání s vlastním územím, by měly vzejít s kvalitní a dostatečně hluboké veřejné diskuze.
  • Lepší spolupráce s Polskými sousedy. Královéhradecký kraj doposud spolupracoval se sousedním Dolnośląskim Województwem ponejvíce účelově na konkrétních dotačních projektech. Spolupráci je ale třeba rozšířit na formální i neformální úrovni tak, aby mohlo docházet k přirozenému propojování našeho příhraničí všude tam, kde je to možné či výhodné.
  • Příjemnější veřejná doprava. Zajišťování dopravní obslužnosti prostřednictvím integrovaného systému je jednou ze zásadních oblastí, kterou kraj ovlivňuje. Možností, jak současný stav zlepšit, je celá řada, od znovuzavedení přestupních papírových jízdenek, přes důraz na bezbariérovost až po zlepšení návaznosti jednotlivých spojů.


Piráti a Strana zelených